دانلود اهنگ خارجی این وبلاگ از اغاز سال 1390 پاکسازی شد و از اول اپدیت میشه . لطفا مارو به نظراتتون یاری کنید و اهنگ مورد نظرتون رو از قسمت جستجو بیابید http://top-mp3.mihanblog.com 2018-06-16T19:26:30+01:00 text/html 2011-09-30T00:39:20+01:00 top-mp3.mihanblog.com ramtin sepehri gg http://top-mp3.mihanblog.com/post/120 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">کد آهنگ های آخرین آلبوم امید با یک کد اضافه آهنگ زیبای عزیزم<br></p> <p style="text-align: center;">+<br></p> <p style="text-align: center;"><a _fcksavedurl="http://mp3code.blogfa.com/page/omid11.aspx" href="http://mp3code.blogfa.com/page/omid11.aspx"><b>تست آهنگ ها و شنیدن آنلاین / کلیک</b></a><br></p> <p style="text-align: center;">-------------------------------------------------------------<br></p> <p style="text-align: center;">آیه های بارانی<br></p> <p style="text-align: center;"><span style="FONT-SIZE: 7pt"><textarea style="BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 178px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-TOP: 0px" dir="ltr" class="text" rows="1" cols="19" name="LinkUs117">&lt;script language="javascript" src="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/?type=4&amp;files=http://upload20.ir/upload/13173407331068625804.mp3&amp;start=1&amp;random=0&amp;replay=1&amp;vol=100"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net"&gt;ساخت كد آهنگ&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net/blogcod/cod-music"&gt;ساخت كد موزیک آنلاین&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.pichak.net/p/js/web/musicsazd-90-f.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://mp3code.loxtarin.com/cat.php?cat=117" target="" title=""&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;دریافت کد آهنگ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;/div&gt;</textarea><br></span>فقط صدام کن<br></p> <p style="text-align: center;"><span style="FONT-SIZE: 7pt"><textarea style="BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 178px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-TOP: 0px" dir="ltr" class="text" rows="1" cols="19" name="LinkUs117">&lt;script language="javascript" src="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/?type=4&amp;files=http://upload20.ir/upload/13173408171113987208.mp3&amp;start=1&amp;random=0&amp;replay=1&amp;vol=100"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net"&gt;ساخت كد آهنگ&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net/blogcod/cod-music"&gt;ساخت كد موزیک آنلاین&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.pichak.net/p/js/web/musicsazd-90-f.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://mp3code.loxtarin.com/cat.php?cat=117" target="" title=""&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;دریافت کد آهنگ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;/div&gt;</textarea><br></span>اگر مانده بودی<br></p> <p style="text-align: center;"><span style="FONT-SIZE: 7pt"><textarea style="BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 178px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-TOP: 0px" dir="ltr" class="text" rows="1" cols="19" name="LinkUs117">&lt;script language="javascript" src="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/?type=4&amp;files=http://upload20.ir/upload/1317340882590240933.mp3&amp;start=1&amp;random=0&amp;replay=1&amp;vol=100"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net"&gt;ساخت كد آهنگ&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net/blogcod/cod-music"&gt;ساخت كد موزیک آنلاین&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.pichak.net/p/js/web/musicsazd-90-f.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://mp3code.loxtarin.com/cat.php?cat=117" target="" title=""&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;دریافت کد آهنگ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;/div&gt;</textarea><br></span>شب میلاد<br></p> <p style="text-align: center;"><span style="FONT-SIZE: 7pt"><textarea style="BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 178px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-TOP: 0px" dir="ltr" class="text" rows="1" cols="19" name="LinkUs117">&lt;script language="javascript" src="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/?type=4&amp;files=http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1369484111.mp3&amp;start=1&amp;random=0&amp;replay=1&amp;vol=100"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net"&gt;ساخت كد آهنگ&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net/blogcod/cod-music"&gt;ساخت كد موزیک آنلاین&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.pichak.net/p/js/web/musicsazd-90-f.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://mp3code.loxtarin.com/cat.php?cat=117" target="" title=""&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;دریافت کد آهنگ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;/div&gt;</textarea><br></span>عزیزم</p> <p style="text-align: center;"><span style="FONT-SIZE: 7pt"><textarea style="BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 178px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-TOP: 0px" dir="ltr" class="text" rows="1" cols="19" name="LinkUs117">&lt;script language="javascript" src="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/?type=4&amp;files=http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1363808860.mp3&amp;start=1&amp;random=0&amp;replay=1&amp;vol=100"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net"&gt;ساخت كد آهنگ&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net/blogcod/cod-music"&gt;ساخت كد موزیک آنلاین&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.pichak.net/p/js/web/musicsazd-90-f.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://mp3code.loxtarin.com/cat.php?cat=117" target="" title=""&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;دریافت کد آهنگ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;/div&gt;</textarea><br></span></p> <p style="text-align: center;">زندگی</p> <p style="text-align: center;"><span style="FONT-SIZE: 7pt"><textarea style="BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 178px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-TOP: 0px" dir="ltr" class="text" rows="1" cols="19" name="LinkUs117">&lt;script language="javascript" src="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/?type=4&amp;files=http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1329200339.mp3&amp;start=1&amp;random=0&amp;replay=1&amp;vol=100"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net"&gt;ساخت كد آهنگ&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net/blogcod/cod-music"&gt;ساخت كد موزیک آنلاین&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.pichak.net/p/js/web/musicsazd-90-f.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://mp3code.loxtarin.com/cat.php?cat=117" target="" title=""&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;دریافت کد آهنگ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;/div&gt;</textarea><br></span></p> <p style="text-align: center;">تازه وارد</p> <p style="text-align: center;"><span style="FONT-SIZE: 7pt"><textarea style="BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 178px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-TOP: 0px" dir="ltr" class="text" rows="1" cols="19" name="LinkUs117">&lt;script language="javascript" src="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/?type=4&amp;files=http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1320116487.mp3&amp;start=1&amp;random=0&amp;replay=1&amp;vol=100"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net"&gt;ساخت كد آهنگ&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net/blogcod/cod-music"&gt;ساخت كد موزیک آنلاین&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.pichak.net/p/js/web/musicsazd-90-f.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://mp3code.loxtarin.com/cat.php?cat=117" target="" title=""&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;دریافت کد آهنگ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;/div&gt;</textarea><br></span></p> <p style="text-align: center;">دوباره</p> <p style="text-align: center;"><span style="FONT-SIZE: 7pt"><textarea style="BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 178px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-TOP: 0px" dir="ltr" class="text" rows="1" cols="19" name="LinkUs117">&lt;script language="javascript" src="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/?type=4&amp;files=http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1416282801.mp3&amp;start=1&amp;random=0&amp;replay=1&amp;vol=100"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net"&gt;ساخت كد آهنگ&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net/blogcod/cod-music"&gt;ساخت كد موزیک آنلاین&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.pichak.net/p/js/web/musicsazd-90-f.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://mp3code.loxtarin.com/cat.php?cat=117" target="" title=""&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;دریافت کد آهنگ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;/div&gt;</textarea><br></span></p> <p style="text-align: center;">گل بارون</p> <p style="text-align: center;"><span style="FONT-SIZE: 7pt"><textarea style="BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 178px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-TOP: 0px" dir="ltr" class="text" rows="1" cols="19" name="LinkUs117">&lt;script language="javascript" src="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/?type=4&amp;files=http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1336815646.mp3&amp;start=1&amp;random=0&amp;replay=1&amp;vol=100"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net"&gt;ساخت كد آهنگ&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net/blogcod/cod-music"&gt;ساخت كد موزیک آنلاین&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.pichak.net/p/js/web/musicsazd-90-f.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://mp3code.loxtarin.com/cat.php?cat=117" target="" title=""&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;دریافت کد آهنگ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;/div&gt;</textarea><br></span></p> <p style="text-align: center;">فریاد فریاد</p> <p style="text-align: center;"><span style="FONT-SIZE: 7pt"><textarea style="BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 178px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-TOP: 0px" dir="ltr" class="text" rows="1" cols="19" name="LinkUs117">&lt;script language="javascript" src="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/?type=4&amp;files=http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1407128649.mp3&amp;start=1&amp;random=0&amp;replay=1&amp;vol=100"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net"&gt;ساخت كد آهنگ&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net/blogcod/cod-music"&gt;ساخت كد موزیک آنلاین&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.pichak.net/p/js/web/musicsazd-90-f.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://mp3code.loxtarin.com/cat.php?cat=117" target="" title=""&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;دریافت کد آهنگ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;/div&gt;</textarea><br></span></p> <p><br></p> </div> <p> </p> </div><div style="text-align: left;"> </div> text/html 2011-08-31T00:09:33+01:00 top-mp3.mihanblog.com ramtin sepehri gg http://top-mp3.mihanblog.com/post/119 <div style="text-align: center;"><p style="text-align: center;">کد آهنگ آلبوم انریکو. همه ی آهنگ های غمگینن.<br></p><p style="text-align: center;">اگه اسم آهنگ هارو استباه نوشتم معذرت میخوام اسم آهنگ ها رو فایل ها نبود<br></p><p style="text-align: center;">-----------------------------------------------------------<br></p><p style="text-align: center;">کد آهنگ remember me<br></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 7pt;"><textarea style="border: 1px groove rgb(51, 108, 131); padding: 0px; background-color: rgb(131, 156, 166); width: 178px; font-family: Tahoma; height: 34px; color: rgb(255, 255, 255);" dir="ltr" class="text" rows="1" cols="19" name="LinkUs117">&lt;script language="javascript" src="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/?type=2&amp;files=http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1373576686.mp3&amp;start=1&amp;random=0&amp;replay=1&amp;vol=100"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net"&gt;ساخت كد آهنگ&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net/blogcod/cod-music"&gt;ساخت كد موزیک آنلاین&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.pichak.net/p/js/web/musicsazd-90-f.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://mp3code.loxtarin.com/cat.php?cat=43" target="" title=""&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;ساخت کد صوتی&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;/div&gt;</textarea><br></span><br></p><p style="text-align: center;"><a _fcksavedurl="http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1373576686.mp3" href="http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1373576686.mp3">دانولد آهنگ</a><br></p><p style="text-align: center;">------------------------------------------------<br></p><p style="text-align: center;">کد آهنگ whant you love<br></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 7pt;"><textarea style="border: 1px groove rgb(51, 108, 131); padding: 0px; background-color: rgb(131, 156, 166); width: 178px; font-family: Tahoma; height: 34px; color: rgb(255, 255, 255);" dir="ltr" class="text" rows="1" cols="19" name="LinkUs117">&lt;script language="javascript" src="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/?type=2&amp;files=http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1340338758.mp3&amp;start=1&amp;random=0&amp;replay=1&amp;vol=100"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net"&gt;ساخت كد آهنگ&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net/blogcod/cod-music"&gt;ساخت كد موزیک آنلاین&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.pichak.net/p/js/web/musicsazd-90-f.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://mp3code.loxtarin.com/cat.php?cat=43" target="" title=""&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;ساخت کد صوتی&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;/div&gt;</textarea><br></span><br></p><p style="text-align: center;"><a _fcksavedurl="http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1340338758.mp3" href="http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1340338758.mp3">دانلود آهنگ</a><br></p><p style="text-align: center;">--------------------------------------------------<br></p><p style="text-align: center;">کد آهنگ dont forget<br></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 7pt;"><textarea style="border: 1px groove rgb(51, 108, 131); padding: 0px; background-color: rgb(131, 156, 166); width: 178px; font-family: Tahoma; height: 34px; color: rgb(255, 255, 255);" dir="ltr" class="text" rows="1" cols="19" name="LinkUs117">&lt;script language="javascript" src="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/?type=2&amp;files=http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1402874789.mp3&amp;start=1&amp;random=0&amp;replay=1&amp;vol=100"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net"&gt;ساخت كد آهنگ&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://pichak.net/blogcod/cod-music"&gt;ساخت كد موزیک آنلاین&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.pichak.net/p/js/web/musicsazd-90-f.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://mp3code.loxtarin.com/cat.php?cat=43" target="" title=""&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;ساخت کد صوتی&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt; &lt;/div&gt;</textarea><br></span><br></p><p style="text-align: center;"><a _fcksavedurl="http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1402874789.mp3" href="http://sound-code.majiddownload.com/90-2/1402874789.mp3">دانلود آهنگ</a><br></p></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-03-25T21:56:58+01:00 top-mp3.mihanblog.com ramtin sepehri lady gaga-top songs http://top-mp3.mihanblog.com/post/118 <P align=center><STRONG><FONT size=3>دانلود بهترین اهنگ های لیدی گاگا رو واستون اماده کردم :</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3><IMG src="http://www.gigsport.com/images/events/lady-gaga.jpg"></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>دانلود اهنگ های&nbsp;زیر از turboupload&nbsp;:</FONT></STRONG></P> <P align=center><A href="http://turboupload.com/uky6b0xnjirp" target=_blank><STRONG><FONT color=#111199>Lady GaGa - Born This Way.mp3</FONT></STRONG></A></P> <DIV class=link align=center><A href="http://turboupload.com/dvquoyafxnwg" target=_blank><STRONG><FONT color=#111199>CJ Holland Ft. Lady Gaga - Luv U Sum.mp3</FONT></STRONG></A></DIV> <DIV class=link align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class=link align=center><A href="http://turboupload.com/de6wvynv3ut2" target=_blank><STRONG><FONT color=#111199>Rihanna Ft Lady Gaga - Ready.mp3</FONT></STRONG></A></DIV> <DIV class=link align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class=link align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class=link align=center>&nbsp;</DIV> text/html 2011-03-25T21:49:50+01:00 top-mp3.mihanblog.com ramtin sepehri top 2 songs rihanna download http://top-mp3.mihanblog.com/post/117 <P align=center><STRONG><FONT size=3>دانلود&nbsp;2 اهنگ از اهنگ های تاپ و جدید rihanna (ریحانا)</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3><IMG src="http://thumbs2.modthesims.info/img/1/0/2/5/2/1/MTS2_Stefan_628954_rihanna_real.jpg"></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>برای دانلود روی نام اهنگ کلیک کنید :</FONT></STRONG></P> <P align=center><A href="http://turboupload.com/22anu10hi7qu" target=_blank><STRONG><FONT color=#111199>Rihanna - What s My Name ft Drake.mp3</FONT></STRONG></A></P> <P align=center><A href="http://turboupload.com/de6wvynv3ut2" target=_blank><STRONG><FONT color=#111199>Rihanna Ft Lady Gaga - Ready.mp3</FONT></STRONG></A></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> text/html 2011-03-25T21:46:27+01:00 top-mp3.mihanblog.com ramtin sepehri Eminem - Same Song Dance.mp3 http://top-mp3.mihanblog.com/post/116 <P align=center>دانلود اهنگ بسیار زیبای امینم به نام some song dace</P> <P align=center><IMG src="http://celebritycellphonenumber.com/wp-content/uploads/2010/08/eminem.jpg"></P><A title="" href="http://turboupload.com/iu2e60hyfiq3" target=_blank> <P align=center>دانلود اهنگ امینم از turboupload</P></A> text/html 2011-03-25T21:44:06+01:00 top-mp3.mihanblog.com ramtin sepehri Eminem Ft. B.o.B. - Things Get Worse http://top-mp3.mihanblog.com/post/115 <P align=center><FONT size=3><STRONG>دانلود&nbsp;2 اهنگ جدید و بسیار زیبای امینم به نام&nbsp; things get wors</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=3><STRONG><IMG src="http://www.startopnews.com/wp-content/uploads/2011/02/Eminem.jpg"></STRONG></FONT></P><FONT size=3><STRONG><A title="" href="http://turboupload.com/mxp0cei8fvza" target=""> <P align=center><FONT size=3><STRONG>دانلود اهنگ از turboupload</STRONG></FONT></P></A></STRONG></FONT> text/html 2011-03-25T21:40:48+01:00 top-mp3.mihanblog.com ramtin sepehri Dr. Dre Ft. Eminem Skylar Grey http://top-mp3.mihanblog.com/post/114 <P align=center><STRONG><FONT size=3>دانلود اهنگ جدید امینم به نام i need a doctor </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3><IMG src="http://indyposted.com/wp-content/uploads/2010/06/eminem.jpg"></FONT></STRONG></P><STRONG><FONT size=3><A title="" href="http://turboupload.com/tw5hpmi9o5vf" target=""> <P align=center><STRONG><FONT size=3>دانلود اهنگ امینم از turboupload</FONT></STRONG></P></A></FONT></STRONG> text/html 2011-03-24T03:33:23+01:00 top-mp3.mihanblog.com ramtin sepehri adam lambert-aftermath http://top-mp3.mihanblog.com/post/111 <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">اهنگ جدید ادام لمبرت به نام افترمد که ریمیکس اولیشه واقعا کارش خیلی قول از اب در اومده تنها میتونه یه خونرو بیاره پایین . این اهنگ شاخو میتونید ازادامه مطلب دانلود کنید<br><br></span><img src="http://en.nkfu.com/albums/adam-lambert-take-one.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br> </div> text/html 2011-03-24T03:18:31+01:00 top-mp3.mihanblog.com ramtin sepehri selena gomez - shake it up http://top-mp3.mihanblog.com/post/110 <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">دانلود اهنگ خیلی قسنگ و شاد سلنا گوز به نام شیک ایت اپ که از ادامه مطلب میتونید این اهنگ رو دانلود کنید.<br><span style="color: rgb(204, 0, 0);">پیشنهاد میکنم از دست ندید </span><br></span><img src="http://tehranpic.net/images/m6078vfdf3svb2grr5p.gif" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br> </div> text/html 2011-03-23T22:52:32+01:00 top-mp3.mihanblog.com ramtin sepehri دانلود پک بهترین اهنگ های inna http://top-mp3.mihanblog.com/post/107 <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">دانلود 8 ترک از اخرین ترک ها ی خواننده ی محبوب جهانی به نام inna . دانلود این ترک ها در یک فایل زیپ به صورت یکجا و کیفیت اورجینال میباشد که میتونید از ادامه ی مطلب دانلود کنید.</span><br><span style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;****این اهنگ ها 3 ترک از سال 2011 و 6 ترک از سال 2010 میباشد ****</span><br><img src="http://tehranpic.net/images/m6078vfdf3svb2grr5p.gif" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br> </div> text/html 2011-03-23T22:13:20+01:00 top-mp3.mihanblog.com ramtin sepehri whene i look at you - miley cyrus http://top-mp3.mihanblog.com/post/106 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">دانلود البوم بسیار زیبای مایلی سایرس when i look at you که اخرین البوم مایلی سایرس در سال 2010 به حساب میاد و میتونید از ادامه مطلب دانلود کنید .</SPAN><BR><IMG alt="" src="file:///F:/Users/ram/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png"><IMG alt="" src="file:///F:/Users/ram/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png"><IMG alt="" hspace=0 src="http://tehranpic.net/images/m6078vfdf3svb2grr5p.gif" align=baseline border=0> </DIV>